Loading…
NP

Nyaboth Paska Alfred

Eye Media (Eye Radio)
Broadcast Journalist/Investigative journalist
Wednesday, November 15
 

13:00

18:00

 
Thursday, November 16
 

08:00

09:00

09:30

10:45

11:15

12:30

14:00

15:15

15:45

17:00

17:15

 
Friday, November 17
 

08:00

09:00

10:15

10:45

12:00

14:00

15:15

15:45

17:00

17:15

17:45

 
Saturday, November 18
 

08:00

09:00

10:15

10:45

12:00

14:00

15:15

15:45

17:30

18:15

20:30

 
Sunday, November 19
 

09:00

10:15

10:45

12:00

12:15